Bộ hỗ trợ đếm khuẩn lạc có kính 200 x 220 x 50mm

Bộ hỗ trợ đếm khuẩn lạc bàn đèn có gương phóng đại có thể gắn cả bên trái và bên phải nên bạn có thể dùng vào mục đích khác.

Liên hệ ngay