Test Trip

Mặc định:

Test nhanh Peroxide 1100110001
Test thử nhanh peroxide dùng kiểm tra peroxide trong các sửa UHT, công nghiệp giấy và...
0
Kiểm tra nhanh Nitrit NT04 Việt Nam
Code: NT04 Kiểm tra bán định lượng Nitrit trong nước ăn, đồ uống không màu,...
0
Test thử nhanh Peracetic acid 0-50ppm, test trips Peracetic acid
Công ty HTV chuyên ung cấp các loại test trip của Johnson-Anh trong đó có test...
0
Test thử chlorine 0-300 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test chlorine 0-1000 ppm, test thử nhanh chlorine 0-1000 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test thử nhanh Iodine, Test trip Iodine, Test Iodine
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test thử nhanh Glucose 0-500ppm, test Glucose
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Test thử nhanh Sulphite 0-500ppm, test sulphite
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test thử...
0
Kiểm tra Flor 0-100 ppm trong nước
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra độ cứng CaCO3 0-30 od
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra độ cứng nước 0-500 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Iron trong nước 0-500 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra Nitrate trong nước0-500ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh Jonhson-Anh trong đó có test...
0
Kiểm tra NH3 trong nước 0-400 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test kiểm...
0
Kiểm tra Ascobic Acid 0-2000ppm trong nước
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test...
0
Kiểm tra Copper (Cu) trong nước 0-300ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test trip của Jonhson-Anh trong đó có test kiểm...
0
Kiểm tra nhanh PO4 trong nước 0-500 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh BKC trong nước 0-400ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Giấy Kiểm tra nhanh Bạc (Ag) 0-10ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Peracetic acid 0-500ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Peracetic acid 0-2000ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh Chlorine 0-5 ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
Kiểm tra nhanh chlorine trong nước 0-20ppm
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
KIỂM TRA NHANH PEROXIDE 0-1000PPM
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
KIỂM TRA NHANH PEROXIDE 0-100PPM
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
KIỂM TRA NHANH PEROXIDE 0-25PPM
Công ty HTV chuyên cung cấp các loại test kiểm tra nhanh nước của Jonhson-Anh trong...
0
KIỂM TRA NHANH SẮT (248.1) TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI JOHNSON
Test strip 248.1 của Johnson test kiểm tra nhanh ion sắt trong nước, nước thải và...
0
KIỂM TRA NHANH BKC (QAC) 160.2 TRONG DUNG DỊCH SÁT KHUẨN
Test strip BKC 160.2 là test kiểm tra nhanh hàm lượng BKC trong dung dịch với khoảng...
0
KIỂM TRA NHANH BKC (QAC) 160.3 TRONG DUNG DỊCH SÁT KHUẨN
Test strip BKC 160.3 là test kiểm tra nhanh hàm lượng dùng BKC (benzalkonium chloride)...
0
KIỂM TRA NHANH 5 CHỈ TIÊU NƯỚC HỒ BƠI 232.1 JOHNSON-ANH
est kiểm tra nhanh nước nước hồ 5 trong 1 232.1 của Johnson là test kiểm tra 5 chỉ...
0
 KIỂM TRA NHANH 3 CHỈ TIÊU NƯỚC HỒ BƠI 234.1
Test strip 234.1 của Johnson là test kiểm nhanh 3 chỉ nước hồ bơi trên cùng 1 test...
0
KIỂM TRA NHANH NƯỚC HỒ BƠI 5 TRONG 1 232.1 JOHNSON-ANH
Test strip 232.1 của Johnson là test kiểm tra nhanh 5 chỉ tiêu nước hồ bơi bao gồm...
0