Nitrat NO3

Mặc định:

Chỉ tiêu Nitrat NO3
Nitrat hay còn được gọi là Nitrate (công thức hóa học là NO3-) là hợp chất...
0