KRK-Nhật Bản

Mặc định:

Ion Test Xyanua Kasahara, WIT-CN
Ion test CN của KRK là TEST THỬ NHANH XYANUA dùng trong kiểm tra nước thải cũng như...
0
Ion Test COD thang cao Kasahara, WIT-COD(H)
Ion test COD-H của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang cao trong nước...
0
Ion Test COD thang trung Kasahara, WIT-COD(M)
Ion test COD-M của Kasahara (KRK) Nhật Bản là TEST THỬ NHANH COD thang trung trong nước...
0
Ion Test Cr6 (Crom) Kasahara, WIT-Cr6
Ion test Cr6+ của Kasahara là TEST THỬ NHANH CROM (VI) trong nước thải cũng như nước...
0
Ion Test Crom tổng Kasahara, WIT-CrT
Ion test CrT là TEST THỬ NHANH CROM tổng trong nước thải cũng như kiểm tra trong...
0
Ion Test Fe Kasahara, WIT-Fe
Ion test Fe là TEST THỬ NHANH SẮT trong nước thải và nước uống. Test thử nhanh Fe...
0
Ion Test H2O2 thang cao Kasahara, WIT-H2O2(H)
Ion test H2O2-H là TEST THỬ NHANH HYDROGEN PEROXIDE trong nước thải cũng như trong quá...
0
Ion Test Chlo dư (HOCl) Kasahara, WIT-HOCl
Ion test chlo dư (HOCl) là TEST THỬ NHANH CHLORINE DƯ trong nước. Chlorine dư luôn...
0
Ion Test Nikel (Ni) Kasahara, WIT-Ni
Ion test Ni là TEST THỬ NHANH NIKEN trong nước thải. Test thử Ni cho phép xác định...
0
Ion Test Nitrite (NO2) Kasahara, WIT-NO2
Ion test NO2 là TEST THỬ NHANH NITRIT trong nước thải và nước sông. Test thử nhanh...
0
Ion Test Nitrate (NO3) Kasahara, WIT-NO3
- Đóng gói nhỏ gọn dễ mang đi hiện trường. - Dễ sử dụng không cần dụng...
0
Ion Test Amoni (NH4) Kasahara, WIT-NH4
Ion test WIT-NH4 là TEST THỬ NHANH AMONIA trong nước thải và nước sông. Test thử...
0
Ion Test OZON (O3) Kasahara, WIT-O3
Ion test WIT-O3 là TEST THỬ NHANH OZON trong nước thải và trong kiểm tra nhanh ozon dư....
0
Ion Test Phosphate (PO4) Kasahara, WIT-PO4
Ion test WIT-PO4 là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT trong nước. Test thử PO4 được đóng gói...
0
Ion Test Phosphate thang cao (PO4) Kasahara, WIT-PO4-H
Ion test WIT-PO4-H là TEST THỬ NHANH PHOSPHAT thang cao trong nước. Ion test WIT-PO4-H cho...
0
Ion Test Nitơ Tổng Kasahara, WIT-Tni
Ion test WIT-TN-I là TES THỬ NHANH NI TƠ TỔNG trong nước thải và nước sông. Bộ...
0
Ion Test Đồng (Cu) Kasahara, WIT-Cu
Ion test WIT-Cu là TEST THỬ NHANH ĐỒNG trong nước thải. Test thử đồng WIT-Cu cho...
0
Ion Test Kẽm (Zn) Kasahara, WIT-Zn
Ion test WIT-Zn là TEST THỬ NHANH KẼM trong nước thải. Test thử WIT-Zn cho phép kiểm...
0
Chỉ tiêu COD
Bạn đang cần kiểm tra COD trong nước? Có nhiều hãng trên thị trường bạn phân...
0
Chỉ tiêu nito tổng
Bạn đang cần kiểm tra tổng nito trong nước? Có nhiều hãng trên thị trường...
0