Chỉ tiêu test

Mặc định:

Chỉ tiêu Chlorine
Sử dụng clo để khử trùng nước đang là một trong những lựa chọn hàng đầu...
0
Chỉ tiêu NO2
Nitrit (NO2-), nitrat (NO3-) là những chất có tính độc hại tới sinh vật và con...
0
Chỉ tiêu Nitrat NO3
Nitrat hay còn được gọi là Nitrate (công thức hóa học là NO3-) là hợp chất...
0
Chỉ tiêu Amoni NH4
Bạn đang cần kiểm tra Amoni (NH4) trong nước? Có nhiều hãng trên thị trường...
0
Chỉ tiêu Crom 6
Bạn đang cần kiểm tra tổng nito trong nước? Có nhiều hãng trên thị trường...
0
Chỉ tiêu PO4
Bạn đang cần kiểm tra Phốt phát PO4 trong nước? Có nhiều hãng trên thị...
0