Packtest Kyoritsu - Nhật Bản, WAK-

  • Sản phẩm Packtest nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trong sản xuất và nuôi trồng. Sản phẩm Packtest nhanh Kyoritsu cho độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh từ vài giây đến vài phút tùy từng test sử dụng.

Test nhanh KYORITSU - Nhật Bản
Sản phẩm Packtest nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trong sản xuất và nuôi trồng. Sản phẩm test nhanh Kyoritsu cho độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh từ vài giây đến vài phút tùy từng test sử dụng.
Danh mục sản phẩm Test nhanh Kyoritsu:

Tên hàng Mã hàng Thang đo Quy cách Thời gian phản ứng

Test thử nhanh Bạc
Silver WAK-Ag 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Nhôm Aluminum WAK-Al 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Vàng Gold WAK-Au 0, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Bo thang cao Boron (High Range) WAK-B(C) 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh Bo Boron WAK-B 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 30 min.
Test thử nhanh Coban Cobalt WAK-Cblt 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L 40 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Clo thanh cao Chloride (300) WAK-Cl(300) ≤200, about 250, ≥300 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo thang trung Chloride (200) WAK-Cl(200) ≤100, about 150, ≥200 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo thang thấp Chloride (Low Range) WAK-Cl(D) 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Clo dư thang cao Residual Chlorine (High Range) WAK-ClO(C) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L 50 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo tự do Residual Chlorine (Free) WAK-ClO·DP 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Clo tổng Total Residual Chlorine WAK-T·ClO 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Clo dioxide Chlorine Dioxide WAK-ClO2 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Natri chlorite Sodium Chlorite WAK-NaClO2 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L 40 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh Natri chlorite thang thấp Sodium Chlorite (Low Range) WAK-NaClO2(D) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Cyanide Free Cyanide WAK-CN-2 ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 8 min.
Test thử nhanh COD thang cao COD (High Range) WAK-COD(H) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang trung COD WAK-COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh COD thang thấp COD (Low Range) WAK-COD(D) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh Crom Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+ 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Crom Tổng Total Chromium WAK-Cr·T 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 5.5 min.
Test thử nhanh chất hoạt động bề mặt Cation Cationic Surfactants WAK-CS 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Test thử nhanh Đồng Copper WAK-Cu 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Đồng Copper (DDTC) WAK-CuM 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Flo Fluoride (Free) WAK-F 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L 50 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh Sắt Iron WAK-Fe 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Sắt thang thấp Iron (Low Range) WAK-Fe(D) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Sắt 2+ Iron (Divalent) WAK-Fe2+ 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Sắt 2+ Thang thấp Iron (Divalent) (Low Range) WAK-Fe2+(D) 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Sắt 3+ Iron (Trivalent) WAK-Fe3+ 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Formaldehyde Formaldehyde WAK-FOR 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 4 min.
Test thử nhanh Gluco Glucose WAK-GLU 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2mg/100mL
0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L
40 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang cao Hydrogen Peroxide
(High Range)
WAK-H2O2(C) 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang trung Hydrogen Peroxide WAK-H2O2 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Hydrazine Hydrazine WAK-HYD 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 10 min.
Test thử nhanh M-Alikalinity M-Alikalinity WAK-MAL 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh kim loại Đồng, Kẽm, Mangan, Niken, cadimi Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) WAK-Me 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Magie Magnesium WAK-Mg 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Magnesium Hardness 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L  
Test thử nhanh Mangan Manganese WAK-Mn 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Molypden Molybdenum WAK-Mo 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Amoni thang cao Ammonium (High Range) WAK-NH4(C) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L 50 test/hộp 10 min.
Ammonium-Nitrogen (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L  
Test thử nhanh Amoni Ammonium WAK-NH4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
Test thử nhanh Niken Nickel WAK-Ni 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Niken Nickel (DPM) WAK-Ni(D) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Test thử nhanh Nitrite thang cao Nitrite (High Range) WAK-NO2(C) 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Nitrite-Nitrogen (High Range) 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L  
Test thử nhanh Nitrite Nitrite WAK-NO2 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 50 test/hộp 2 min.
Nitrite-Nitrogen 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L  
Test thử nhanh Nitrate thang cao Nitrate (High Range) WAK-NO3(C) 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 50 test/hộp 5 min.
Nitrate-Nitrogen (High Range) 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L  
Test thử nhanh Nitrate Nitrate  WAK-NO3 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 50 test/hộp 3 min.
Nitrate-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
Test thử nhanh Ozon Ozone WAK-O3 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Paladi Palladium WAK-Pd 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh pH pH WAK-pH pH 5.0 - 9.5    0.5 increment    10 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-TBL WAK-TBL pH 1.6 - 3.4    0.2 increment    10 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-BCG WAK-BCG pH 3.6 - 6.2    0.2 increment    14 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-BTB WAK-BTB pH 5.8 -≥8.0    0.2 increment    12 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-PR WAK-PR pH ≤6.2 - ≥8.8 12step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-TBH WAK-TBH pH 8.2 - 9.6    0.2 increment    7 step 50 test/hộp 20 sec.
Test thử nhanh pH pH-Anthocyanin ZAK-ANC * pH 2 - 13    1 increment 12 step 10 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Phenol Phenol WAK-PNL 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 8 min.
Test thử nhanh photphat thang cao Phosphate (High Range) WAK-PO4(C) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Phosphate-Phosphorus
(High Range)
0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L  
Test thử nhanh photphat thang trung Phosphate WAK-PO4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 1 min.
Phosphate-Phosphorus 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L  
Test thử nhanh photphat thang thấp Phosphate (Low Range) WAK-PO4(D) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 5 min.
Phosphate-Phosphorus
(Low Range)
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L  
Test thử nhanh Polyphenol Polyphenol ZAK-PP * 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL 10 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Tannin trong trà Tannin in Green Tea ZAK-RC * 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL 10 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh lưu huỳnh, sulfide Sulfide (Hydrogen Sulfide) WAK-S 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 40 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh silicat Silica WAK-SiO2 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 40 test/hộp 6.5 min.
Test thử nhanh silicat thang thấp Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 6.5 min.
Test thử nhanh silicat thang thấp Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 6.5 min.
Test thử nhanh sulfite thang cao Sulfite (High Range) WAK-SO3(C) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L 50 test/hộp 10 sec.
Test thử nhanh sulfate thang cao Sulfate (High Range) WAK-SO4(C) 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L SO4(C) 10 sec.
Test thử nhanh tổng độ cứng Total Hardness WAK-TH 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 50 test/hộp 30 sec.
Test thử nhanh Nitơ tổng Total Nitrogen (Inorganic) WAK-TN·i 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 20 min.
Test thử nhanh vitamin c L-Ascorbic Acid WAK-VC-2 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 3 min.
Test thử nhanh Kẽm Zinc WAK-Zn 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 1 min.
Test thử nhanh Kẽm thang thấp Zinc (Low Range) WAK-Zn(D) 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L 40 test/hộp 6 min.
 

Packtest là gì?

Packtest là một loại dụng cụ rất đơn giản và dễ sử dụng dùng để kiểm tra nước. Pack test bao gồm hơn 50 loại với những thang đo khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng để lựa chọn pack test cho phù hợp

Hướng dẫn sử dụng Packtest - Phương pháp sử dụng Packtest :

- Bước 1: Tháo dây ở đầu ra khỏi ống.

- Bước 2: Dùng  tay nén ống lại cho khí bên trong thoát ra ngoài.

- Bước 3: Ngâm đầu ống có lỗ vào dung dịch mẫu cần kiểm tra và từ từ thả tay cho dung dịch mẫu tràn vào trong ống (khi đạt được khoảng nửa ống).

- Bước 4: Lắc chậm, nhẹ khoảng vài lần (vì phần đầu bên kia có hóa chất để phản ứng nên cần phải lắc để khuấy đều)

- Bước 5: Đọc kết quả (thời gian phản ứng có trong từng loại test)- so sánh màu trong ống với bảng màu chuẩn được cung cấp kèm theo bộ test. Lấy màu gần giống nhất để tính kết quả.

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Packtest NH4, Packtest Amoni, WAK-NH4
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest NH4 thang cao, WAK-NH4(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Ozone, WAK-O3
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Phenol, WAK-PNL
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest PO4, WAK-PO4
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest PO4 thang cao, WAK-PO4(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest PO4 thang thấp, WAK-PO4(D)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Tannin, ZAK-RC
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Sulfite thang cao, WAK-SO3(C)
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng...
0
Packtest Nitơ tổng, WAK-TN•i
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest độ cứng, WAK-TH
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest Kẽm (Zn), WAK-Zn
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest H2O2, WAK-H2O2
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật HTV là nhà phân phối chính của hãng...
0
Packtest H2O2 thang cao, WAK-H2O2(C)
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Packtest pH-Anthocyanin, ZAK-ANC
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0